Bachelor IT Service Management

Onze bacheloropleiding IT Service Management is speciaal opgebouwd voor ICT'ers met ambitie. Via colleges, zelfstudie en praktijkopdrachten leiden we je op in de onderwerpen netwerktechniek en beheer, IT-architectuur, systeemontwikkeling, security en IT-management met als eindresultaat je hbo-getuigschrift. Al tijdens je studie leer je nieuwe kennis te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen binnen je organisatie. Zo ben je aantoonbaar klaar voor de volgende stap in je carrière.
Prijs € 3.750,00
Studieduur 4 jaar
Studievorm(en) Collegegeld per 6 maanden
Collegegeld per 6 maanden inclusief vraagfinanciering

Voor ICT'ers met ambitie die verder willen met het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en exploiteren van informatiesystemen, testmanagement en IT-architectuur. Wij leiden je op tot een professional die binnen een organisatie een leidende rol heeft in het beleid over IT Service Management. Deze bacheloropleiding is erkend door het Ministerie van OC&W en geaccrediteerd door de NVAO.

Mogelijke functies 
Met deze bacheloropleiding kun je doorgroeien naar functies als:

 • informatiemanager
 • senior systeembeheerder
 • control & automation engineer
 • projectleider, supervisor
 • manager logistiek & materiaalbeheer
 • management, senior engineer
 • junior R&D engineer
 • project engineer
 • service engineer
 • system engineer
 • manager IT systemen
 • supervisor
 • senior system engineer
 • software engineer

Je kerntaken zijn:

 • Coördinatie van de ontwikkeling aangaande (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Operationeel beheren van (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Input leveren voor tactische besturing;
 • Coördineren van de vraag naar de gewenste ICT dienstverlening afkomstig vanuit gebruikerszijde.
pmc ict 2
"Delen van mijn afstudeerscriptie werden al tijdens de studie toegepast in mijn werk. Er wordt nu beter nagedacht over wat er aan ICT moet worden veranderd en hoe we dit gezamenlijk aan gaan pakken."
Arno de Boer, stafmedewerker ICT bij Promens Care

Je hebt een havo-, vwo- of mbo-4 diploma met exacte vakken. Heb je dit niet, maar ben je ouder dan 21 jaar en heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, dan kun je een schriftelijk verzoek tot toelating insturen. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je werkzaam bent in een relevante ICT-werkomgeving. De praktijkopdrachten en je afstudeerscriptie voer je uit op je werkplek.

Intake voor de start van de opleiding = zekerheid voor student en werkgever
Wanneer jij of je werkgever in een hbo-opleiding investeert, dan wil je graag weten of je juist investeert. Bovendien wil jij als student graag weten of een hbo-opleiding haalbaar voor je is. Wij bieden zekerheid! Daarom nemen wij altijd een uitgebreide en actieve intake af voor de start van de hbo-opleiding. Naast het feit dat je het juiste opleidingsniveau moeten hebben, screenen wij je tijdens de intake op leerbaarheid en motivatie. Ook is het belangrijk dat je weet waar je aan begint en of je over de juiste competenties beschikt om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. Zo weet je zeker dat jij of je werkgever de juiste investering maakt en kun je vol vertrouwen starten aan je studie.

Studieprogramma
Crohonummer: 34488
Crohonummer met vraagfinanciering: 81027

Wij hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en exameninstanties. Ons lesmateriaal kunnen wij daardoor continu aanpassen op de meeste actuele marktontwikkelingen. Ons studieprogramma bestaat uit vakken waarin je zowel inhoudelijke technische ICT competenties ontwikkelt als de benodigde softskills als leidinggeven, ondernemen en presenteren.

Eerste jaar: oriënterend jaar
In het propedeusejaar ga je het vakgebied verkennen. Dit doe je door een brede oriëntatie in het vakgebied waarin alle aspecten van de ICT aan bod komen. Je maakt kennis met informatiesystemen, de plaats van informatiesystemen in de organisatie, de infrastructuur en het beheer hiervan. Ook leer je hoe informatiesystemen tot stand komen en welke maatregelen je moet nemen om informatiesystemen op een adequate manier in stand te houden. Hierbij is goede communicatie noodzakelijk. Daarom leer je ook om effectief en efficiënt te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Als je alle vakken hebt afgerond, ontvang je het propedeutisch getuigschrift.

Tweede jaar: verdieping van de theorie
In het tweede jaar staat verdieping van kennis centraal. Hoe pas je beheerprocessen in een bepaalde omgeving toe? Daarnaast krijg je inzicht in de te beheren objecten. Ook ga je in dit jaar verder in op de proces- en taakstructuur voor de exploitatie. Het gaat hierbij vooral om de organisatie van het beheer van de ICT-infrastructuur en de methoden, technieken, procedures en hulpmiddelen daarvoor.

Derde jaar: theorie in praktijk brengen
Na het doorlopen van deze onderwerpen is het zaak om de theorie geïntegreerd in praktijk te brengen. Het accent wordt hierbij gelegd op het beheer en exploitatie van informatiesystemen. Met de praktijkopdrachten leer je hoe je de theorie in de praktijk toepast en werk je aan verschillende algemene en specifieke beroepscompetenties. Voor de literatuurstudie is een literatuurpakket samengesteld. Je leert de bestudeerde literatuur te evalueren en stellingen of conclusies te beargumenteren.

Vierde jaar: al je kennis aanwenden
De opleiding sluit je af met een afstudeeropdracht waarvoor je al je kennis moet aanwenden. Het doel is het behalen van het bachelorgetuigschrift en daarmee de bachelor/ingenieurtitel. In je dagelijkse praktijk zul je veel gemak hebben van je mogelijkheid om complexe organisatievraagstukken te overzien, te analyseren en op elkaar af te stemmen. Daarnaast leer je IT-projecten beheersen en managen.

Praktijkopdrachten en afstudeeropdracht = oplossing voor uitdaging in je organisatie
De praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht uit je opleiding pas je toe in je eigen werkomgeving. Binnen de gestelde voorwaarden formuleer je zelf een probleemstelling uit je eigen werksituatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Door de theorie in de praktijk toe te passen, kun je de opgedane kennis beter plaatsen. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek kom je tot een oplossing. Dit onderzoek geef je weer in een scriptie. Je sluit de afstudeeropdracht af met een presentatie en verdediging op Hogeschool Dirksen. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan ontvang je van Hogeschool Dirksen het bachelorgetuigschrift en mag je de titel ingenieur (ing) en/of bachelor gaan voeren.

Modules eerste jaar (propedeuse)

Infrastructuurmanagement Foundation - IMF.NL
Informatiesystemen Foundation - ISyF.NL
IT Management Foundation - ITMF.NL
Ontwerp en ontwikkeling informatiesystemen Foundation - ISDDF.NL
Projectmanagement Foundation - PMF.NL
Application Management Foundation - ASL
Business Information Management Foundation - BiSL
Professionele Communicatie Foundation - PCF.NL
Competentieopdrachten Professionele Communicatie
Collegedag presentatietechnieken
Inleiding in ICT-beheer (HXD.1)
Bedrijfseconomie
Praktijkopdracht
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 1
Aantal studiepunten jaar 1: 60
 
Modules tweede jaar
Organisatie en samenhang van ICT-beheer (HXD.2)
Management en beleid van ICT-beheer (HXD.3)
Trends in business en IT
Security (basic)
Communication skills for engineers
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 2
Praktijkopdracht
Aantal studiepunten tweede jaar: 60
 
Modules derde jaar
Kwaliteit (SLA, QSA, acceptatiecriteria)
Beheersarchitectuur
Praktijkopdrachten
Literatuurstudie Exploitatie en Beheer van Informatiesystemen (HXD.4)
Security (advanced)
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 3
Aantal studiepunten derde jaar: 60
 
Modules vierde jaar
Management van IT-projecten
Commerciële vaardigheden voor managers
Werkzaamheden eigen beroepsomgeving 4
Afstudeeropdracht uit eigen werkomgeving
Aantal studiepunten vierde jaar: 60
 
Totaal aantal studiepunten: 240


  Examens
  Je rondt ieder onderdeel af met een Exin- of Dirksen-examen. Zo behaal je al tijdens je studie een aantal waardevolle certificaten.

Studeren met intensieve begeleiding
De nominale studieduur is vier jaar uitgaande van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. We gaan hierbij uit van ongeveer 25 uur studeren per week. Afhankelijk van je werkervaring, eerder behaalde certificaten en diploma's en de tijd die je te besteden hebt, kun je de opleiding ook sneller afronden.

De opleiding start ieder najaar met een kick-off waarbij je kennis maakt met je medestudenten. Vervolgens is er iedere 14 dagen een college gepland voor ondersteuning van de theorie, praktijkopdrachten of de projectopdracht (20 tot 25 colleges per jaar). Zelfstudie, persoonlijke coaching, online begeleiding en colleges wisselen elkaar af. Daarnaast heb je 24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving.

Deel van werktijd = deel van studietijd
Dit houdt in dat je tijdens de uitoefening van je functie de theorie leert toepassen, die in het aangereikte lesmateriaal aan bod komt. In de module Werkzaamheden eigen beroepsomgeving leggen we deze koppeling. Je leert dus in de praktijk de theorie toe te passen.

Het is wel van belang dat je functie een relatie heeft met de inhoud van de studie. Daarom is een beschrijving van je huidige functie vereist en dient er een onderwijs-leerovereenkomst te worden opgemaakt door werkgever-student-hogeschool. Documenten daarvoor krijg je bij inschrijving toegezonden.

Aanvang
Deze opleiding start in oktober 2016.

Vrijstellingen 
Ben je in het bezit van een relevant erkend diploma, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina over vrijstellingen of neem contact op met onze afdeling studievoorlichting via telefoonnummer: 026 - 3 544 644 of via e-mail: [email protected]

Examengeld 
Het collegegeld is inclusief examenkosten. Je kunt ieder examen één keer kosteloos afleggen. Voor herkansingen brengen wij het reguliere examengeld in rekening.

Financieel aantrekkelijk
Een hbo-opleiding volgen van hoge kwaliteit en tegen lage kosten? Het is mogelijk, dankzij twee subsidieregelingen kun je nu extra voordelig studeren bij Hogeschool Dirksen. Hieronder lichten we de twee subsidieregelingen kort toe.

Subsidieregeling praktijkleren: je werkgever kan dankzij de subsidieregeling praktijkleren maximaal € 2700,- subsidie per medewerker per studiejaar ontvangen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student. De begeleiding van studenten levert je bedrijf dus geld op!

Vraagfinanciering voor hbo: ook kan de werkgever (of student, afhankelijk van wie de opleiding bekostigd) een tegemoetkoming van de kosten van € 1250,- per 30 studiepunten verkrijgen via het ministerie van OC&W. Met een Bacheloropleiding kun je 240 studiepunten behalen.

Meer informatie over subsidieregeling en vraagfinanciering >>

Aanvang

Studievormen

Collegegeld per 6 maanden € 3.750,00
Collegegeld per 6 maanden inclusief vraagfinanciering € 2.500,00